Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

37.23 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,76 %
1 miesiąc
-2,79 %
3 miesiące
-3,05 %
6 miesięcy
0,92 %
Od początku roku
-3,05 %
1 rok
3,79 %
3 lata
16,67 %
5 lat
29,27 %
10 lat
71,73 %
Od pierwszej wyceny
15.11.1999
271,93 %

Stan na dzień:

Aktywa

1,17 mld PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

43.82 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,78 %
1 miesiąc
-2,60 %
3 miesiące
-2,47 %
6 miesięcy
2,14 %
Od początku roku
-2,47 %
1 rok
6,08 %
3 lata
22,13 %
5 lat
38,58 %
10 lat
93,64 %
Od pierwszej wyceny
24.12.2004
151,41 %

Stan na dzień:

Aktywa

1,17 mld PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

48.81 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,78 %
1 miesiąc
-2,59 %
3 miesiące
-2,44 %
6 miesięcy
2,20 %
Od początku roku
-2,44 %
1 rok
6,43 %
3 lata
25,35 %
5 lat
45,27 %
10 lat
112,68 %
Od pierwszej wyceny
1.08.2005
169,37 %

Stan na dzień:

Aktywa

1,17 mld PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz inwestuje środki w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Udział w/w instrumentów finansowych w aktywach Subfunduszu może wynosić od 60% do 100%. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić od 5% do 40%.

Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych, depozytów i instrumentów rynku pieniężnego kierujemy się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, inflacją, możliwością wzrostu ceny papierów, ryzykiem płynności emitentów.

Przy wyborze akcji spółek oraz instrumentów finansowych opartych o akcje, kierujemy się głównie oceną spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, perspektyw branży, rodzaju oferowanych produktów, polityką wypłat dywidend oraz wzrostu wyników finansowych.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III B pkt 12 Prospektu Informacyjnego Subfunduszu.

NAGRODY

Alfa 2017 w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Alfa 2017 w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Subfundusz kolejny rok z rzędu otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy stabilnego wzrostu. 

Alfa 2016 w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Alfa 2016 w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Subfundusz po raz kolejny otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy stabilnego wzrostu. 

RATING ANALIZ ONLINE

RATING ANALIZ ONLINE

W 2015 i 2016 roku Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, który dzięki systematycznie osiąganym bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym został oceniony przez Analizy Online najwyższym możliwym ratingiem - 5 gwiazdek.

Alfa 2014 Subfundusz ponownie najlepszy!

Alfa 2014 Subfundusz ponownie najlepszy!

Subfundusz drugi rok z rzędu otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy stabilnego wzrostu. 

Alfa 2013 w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Alfa 2013 w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu

Subfundusz został wyróżniony nagrodą Alfa przyznawaną przez Analizy Online za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy stabilnego wzrostu. 

Interpretacja ocen Analiz Online

Te fundusze powinny znaleźć się w Twoim portfelu. Oczekujemy, że wyższa od przeciętnej jakość produktów będzie przekładać się na wynik na poziomie I i II kwartyla stóp zwrotu w danej grupie, w średnim i długim terminie.

Zastanów sie czy warto jest mieć te fundusze w portfelu. Przeciętna jakość produktów sprawia, że ich wyniki powinny plasować się na poziomie II i III kwartyla stóp zwrotu w danej grupie w średnim i długim terminie.

W Twoim portfelu nie powinno być miejsca dla tak słabych rozwiązań. Słabsza od przeciętnej jakość produktów sprawia, że ich wyniki powinny plasować się na poziomie III i IV kwartyla stóp zwrotu w danej grupie.


Struktura portfela na dzień: 28.02.2020

Parametry

Zarządzający
Maciej Chudzik
Segment
Mieszane
profil ryzyka i zysku
4 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 2.50%
opłata za zarządzanie
3.00% p.a.
benchmark
30% WIG, 40% TBSP.Index (Indeks Treasury BondSpot Poland), 30% 6-miesięczna stawka WIBID.
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).