Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

136.56 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,92 %
1 miesiąc
-26,83 %
3 miesiące
-34,30 %
6 miesięcy
-30,42 %
Od początku roku
-34,30 %
1 rok
-24,09 %
3 lata
-14,19 %
5 lat
-7,69 %
10 lat
-20,27 %
Od pierwszej wyceny
7.10.2008
36,53 %

Stan na dzień:

Aktywa

9,14 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz Deutsche Invest I Latin American Equities, inwestującego aktywa w akcje i inne papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność w krajach Ameryki Łacińskiej (np. Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku, Wenezueli). Udział jednostek uczestnictwa wymienionego funduszu w aktywach Subfunduszu może wynosić do 100%.

Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Fundusz Deutsche Invest I Latin American Equities inwestuje w akcje i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) spółek zarejestrowanych lub prowadzących swą podstawową działalność biznesową w krajach Ameryki Łacińskiej (np. Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku, Wenezueli). Udział akcji i innych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Przy wyborze jednostki uczestnictwa kierujemy się głównie polityką inwestycyjną funduszu emitującego jednostki, podziałem inwestowanych aktywów Funduszu, zakładanym celem inwestycyjnym. Zwracamy Państwa uwagę na fakt , że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III L pkt 12 Prospektu Informacyjnego Funduszu.Struktura portfela na dzień: 28.02.2020

Parametry

Zarządzający
Mikołaj Stępniewski
Segment
Akcji
profil ryzyka i zysku
6 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 5.00%
opłata za zarządzanie
3.00% p.a.
benchmark
90% MSCI EM Latinamerika (przeliczony na polską walutę), 10% 6-miesięczna stawka WIBID
programy
Inwestycyjny System Oszczędnościowy

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).