Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

98.74 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,01 %
1 miesiąc
-2,23 %
3 miesiące
-1,76 %
6 miesięcy
-1,13 %
Od początku roku
-1,76 %
1 rok
0,39 %
3 lata
5,38 %
5 lat
-1,25 %
Od pierwszej wyceny
16.03.2015
-1,21 %

Stan na dzień:

Aktywa

271,32 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu w obligacje skarbowe o niskim ryzyku stopy procentowej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne oraz płynne obligacje korporacyjne emitowane przez największe polskie przedsiębiorstwa o ugruntowanym standingu finansowym. Aktywa wskazane powyżej stanowią nie mniej niż 80% Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz może dodatkowo lokować maksymalnie do 20% Aktywów Netto w inne klasy aktywów kierując się przy tym przede wszystkim zasadą ochrony kapitału i maksymalizacji relacji zysku do ponoszonego ryzyka.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III P pkt 12 Prospektu Informacyjnego Subfunduszu.

Z dniem 20.12.2016 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy Subfunduszu na Investor Bezpiecznego Wzrostu.

Wyniki historyczne zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Struktura portfela na dzień: 28.02.2020

Parametry

Zarządzający
Jarosław Niedzielewski
Mikołaj Stępniewski
Segment
Ochrony kapitału
profil ryzyka i zysku
2 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
0.00%
opłata za zarządzanie
1.00% p.a.
opłata za wyniki
max. 10% zysku, wyłącznie gdy zysk przekroczy 110% 6-miesięcznej stawki WIBID
benchmark
100% 6-miesięczna stawka WIBID
programy
Inwestycyjny System Oszczędnościowy

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).