Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

244.07 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,09 %
1 miesiąc
-10,85 %
3 miesiące
-15,86 %
6 miesięcy
-13,16 %
Od początku roku
-15,86 %
1 rok
-10,34 %
3 lata
-17,98 %
5 lat
-0,51 %
10 lat
15,80 %
Od pierwszej wyceny
27.11.2002
142,61 %

Stan na dzień:

Aktywa

146,28 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

278.33 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,09 %
1 miesiąc
-10,66 %
3 miesiące
-15,35 %
6 miesięcy
-12,00 %
Od początku roku
-15,35 %
1 rok
-8,98 %
3 lata
-15,41 %
5 lat
4,36 %
10 lat
26,49 %
Od pierwszej wyceny
24.12.2004
46,02 %

Stan na dzień:

Aktywa

146,28 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

353.42 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,08 %
1 miesiąc
-10,64 %
3 miesiące
-15,31 %
6 miesięcy
-11,92 %
Od początku roku
-15,31 %
1 rok
-7,67 %
3 lata
-10,35 %
5 lat
15,26 %
10 lat
51,76 %
Od pierwszej wyceny
26.09.2005
97,35 %

Stan na dzień:

Aktywa

146,28 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz inwestuje środki w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro oraz inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić minimum 70%.

Pozostała część aktywów Subfunduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Przy wyborze akcji spółek oraz pozostałych instrumentów finansowych, kierujemy się głównie oceną spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, perspektyw branży, rodzaju oferowanych produktów, polityką wypłat dywidend oraz wzrostu wyników finansowych. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III G pkt 12 Prospektu Informacyjnego Subfunduszu.

Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych depozytów i instrumentów rynku pieniężnego kierujemy się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, inflacją, możliwością wzrostu ceny papierów, ryzykiem płynności emitentów.


Najlepszy fundusz 2013 roku

Najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek

W 2013 roku Investor Top 25 Małych Spółek FIO wypracował najlepszy wynik (41.2%) w swojej grupie wg klasyfikacji prowadzonej przez Analizy Online.

Struktura portfela na dzień: 28.02.2020

Parametry

Zarządzający
Łukasz Hejak
Segment
Akcji
profil ryzyka i zysku
5 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 5.00%
opłata za zarządzanie
3.00% p.a.
benchmark
80% Investor MS (Investor Polish Mid and Small Cap Index - Investor Średnich i Małych Spółek), 20% 6-miesięczna stawka WIBID
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).