Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

255.95 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,02 %
1 miesiąc
-2,02 %
3 miesiące
-1,56 %
6 miesięcy
-0,92 %
Od początku roku
-1,56 %
1 rok
0,55 %
3 lata
5,39 %
5 lat
9,70 %
10 lat
30,00 %
Od pierwszej wyceny
15.11.1999
155,64 %

Stan na dzień:

Aktywa

3,33 mld PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

260.90 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,02 %
1 miesiąc
-2,01 %
3 miesiące
-1,43 %
6 miesięcy
-0,61 %
Od początku roku
-1,43 %
1 rok
1,20 %
3 lata
6,32 %
5 lat
10,89 %
10 lat
31,96 %
Od pierwszej wyceny
10.05.2005
55,17 %

Stan na dzień:

Aktywa

3,33 mld PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

272.99 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,02 %
1 miesiąc
-2,00 %
3 miesiące
-1,40 %
6 miesięcy
-0,55 %
Od początku roku
-1,40 %
1 rok
1,39 %
3 lata
7,60 %
5 lat
13,17 %
10 lat
37,27 %
Od pierwszej wyceny
27.12.2005
57,89 %

Stan na dzień:

Aktywa

3,33 mld PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz inwestuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który bank nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza jednego roku, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstwa. Udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego w aktywach Subfunduszu wynosi minimum 70%.

Pozostałą część aktywów Subfundusz utrzymuje na krótkoterminowych depozytach bankowych.

Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego kierujemy się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, inflacją, możliwością wzrostu ceny papierów, ryzykiem płynności emitentów. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III A pkt 12 Prospektu Informacyjnego Subfunduszu.

Subfundusz nie stanowi funduszu rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego

NAGRODY

BESTSELLER 2016

BESTSELLER 2016

Subfundusz otrzymał statuetkę Alfa 2016 w kategorii najlepiej sprzedający się fundusz


Struktura portfela na dzień: 28.02.2020

Parametry

Zarządzający
Mikołaj Stępniewski
Segment
Oszczędnościowe
profil ryzyka i zysku
2 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
0.00%
opłata za zarządzanie
0.80% p.a.
opłata za wyniki
max. 10% zysku, wyłącznie gdy zysk przekroczy 110% 6-miesięcznej stawki WIBID
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).