Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

252.04 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,69 %
1 miesiąc
-12,86 %
3 miesiące
-19,00 %
6 miesięcy
-12,54 %
Od początku roku
-19,00 %
1 rok
-10,08 %
3 lata
-10,99 %
5 lat
9,46 %
10 lat
44,42 %
Od pierwszej wyceny
5.01.1998
152,04 %

Stan na dzień:

Aktywa

131,94 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

114.66 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,69 %
1 miesiąc
-9,12 %
3 miesiące
-15,44 %
6 miesięcy
-8,88 %
Od początku roku
-15,44 %
1 rok
-5,73 %
3 lata
-6,94 %
Od pierwszej wyceny
14.09.2016
14,87 %

Stan na dzień:

Aktywa

131,94 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

127.59 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-1,41 %
1 miesiąc
-13,06 %
3 miesiące
-17,30 %
6 miesięcy
-8,20 %
Od początku roku
-17,30 %
1 rok
-2,59 %
3 lata
2,06 %
Od pierwszej wyceny
26.08.2016
27,18 %

Stan na dzień:

Aktywa

131,94 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru). Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu wynosi minimum 50%.

Pozostała część aktywów Subfunduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Przy wyborze akcji spółek oraz instrumentów finansowych opartych o akcje, kierujemy się głównie oceną spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, perspektyw branży, rodzaju oferowanych produktów, polityką wypłat dywidend oraz wzrostu wyników finansowych. Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych kierujemy się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, inflacją, możliwością wzrostu ceny papierów, ryzykiem płynności emitentów. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III C pkt 12 Prospektu Informacyjnego Subfunduszu.

NAGRODY

Alfa 2014 w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich

Alfa 2014 w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich

Subfundusz został wyróżniony nagrodą Alfa przyznawaną przez Analizy Online za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy akcji polskich. 

Struktura portfela na dzień: 28.02.2020

Parametry

Zarządzający
Maciej Chudzik
Segment
Akcji
profil ryzyka i zysku
6 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 5.00%
opłata za zarządzanie
2.80% p.a.
opłata za wyniki
25% zysku ponad benchmark
benchmark
90% WIG, 10% 6-miesięczna stawka WIBID
programy
Inwestycyjny System Oszczędnościowy

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).