Investor Property FIZ - Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu

Ogłoszenie 2/2019 z dnia 08/07/2019

Działając w imieniu Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w  Warszawie (dalej: „Likwidator”) jako likwidatora Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: „Fundusz”), w związku z trwaniem likwidacji Funduszu ponad 6 miesięcy, w załączeniu przekazujemy do publicznej wiadomości Informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną na podstawie § 11 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych  (Dz. U. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.).

Likwidacja Funduszu rozpoczęła się z dniem 28 lipca 2017 r. wobec zaistnienia przesłanki rozwiązania Funduszu, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1) Statutu Funduszu, tj. upływu okresu czasu, na który zgodnie ze Statutem Funduszu, Fundusz został utworzony. 

W mijającym półroczu na rachunek bankowy Funduszu wpłynęła kwota 41.254,97 zł, przyznana Funduszowi z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Szczodre, Gmina Długołęka, Województwo Dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW nr WR1E/00044754/4, która obciążona była hipoteką umowną łączną kaucyjną ustanowioną na rzecz Investor Property FIZ.

Likwidator wciąż oczekuje na zbycie przez syndyka drugiej z nieruchomości, tj. nieruchomości położonej w miejscowości Kiełczów (nr KW WR1E/00084862/6), na której to nieruchomości na rzecz Funduszu ustanowiono hipotekę umowną łączną kaucyjną, na zabezpieczenie roszczeń przysługujących w stosunku do upadłej  Religa Development S.A. Wobec braku ofert w mijającym półroczu syndyk złożył do sądu wniosek o obniżenie ceny nieruchomości z 50% do 30% wartości oszacowania. W dniu 18 czerwca 2019 r. sędzia-komisarz wydał postanowienie o obniżeniu ceny nieruchomości na potrzeby sprzedaży upadłościowej do 30% wartości oszacowania. Teraz dwukrotnie ogłaszana będzie sprzedaż nieruchomości za obniżoną cenę.

Ponadto Likwidator w dalszym ciągu podejmuje starania mające na celu sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Mirków, Gmina Długołęka, Województwo.

W związku z nie zakończeniem procesu zbycia aktywów Funduszu w zakładanym terminie, Likwidator ogłasza o wyznaczeniu nowej daty zakończenia likwidacji Funduszu na dzień 31 grudnia 2019 r.