Oferujemy kompleksowe rozwiązania inwestycyjne dopasowane do potrzeb współczesnych inwestorów, którzy efektywnie dywersyfikują portfele.

Wzrost wartości bazujący na starannej selekcji aktywów

Wzrost wartości bazujący na starannej selekcji aktywów

Kładziemy nacisk na wiedzę i doświadczenie zarządzających, którzy starannie dobierają aktywa rokujące wzrost wartości, przy jednoczesnej kontroli ryzyka. To podejście zakłada średnio- i długoterminowy horyzont, w którym ograniczamy rolę zmiennej alokacji, tzw. „timingu”. Strategia ta ma odzwierciedlenie głównie w funduszach o specyfice regionalnej lub sektorowej:

  • akcji polskich i regionu Europy, gdzie posiadamy duże doświadczenie i wysokie kompetencje analityczne w zakresie rynków i samych spółek, także tych które nie są pokryte analizami domów maklerskich;

  • akcji rynków wschodzących, przy relatywnie bardziej pasywnym zarządzaniu; w tym przypadku zarządzający skupiają się na analizie makroekonomicznych perspektywicznych rynków i doborze właściwych, płynnych instrumentów zbiorowego inwestowania;

  • instrumentów dłużnych i pieniężnych, gdzie istotna jest selekcja emitentów i kontrola ryzyka

Podejście typu absolute return i strategie alternatywne

Podejście typu absolute return i strategie alternatywne

Stosujemy sprawdzone za granicą, choć jak na polski rynek nadal autorskie rozwiązania, które najczęściej nie odwołują się do wzorca (benchmarku) pojedynczego rynku. Zaletą tego podejścia jest zmniejszenie korelacji z wynikami głównych rynków, aktywna kontrola ryzyka, a w wielu przypadkach także acykliczność. Pozwala to lepiej dywersyfikować portfele inwestycyjne, szczególnie w okresach dużej zmienności rynkowej. Ze względu na stosowane strategie i szerszy katalog instrumentów, występują one w formule funduszy zamkniętych, dostępnych dla węższego grona inwestorów. Strategie alternatywne mają odzwierciedlenie w funduszach typu:

  • absolute return, globalnej alokacji, algorytmicznych bazujących na kombinacji różnych instrumentów, pozycji długich i krótkich, zmiennej alokacji lub
  • złota, private equity bazujących na wzroście wartości wyselekcjonowanych aktywów alternatywnych