Unikalną korzyścią regularnych wpłat jest osiąganie zysków z tzw. efektu średniej ceny zakupu jednostek (ang. cost-average). Jest to szczególnie widoczne w dłuższym terminie, gdy inwestujemy na zmiennym rynku, np. akcji.

Jak to działa?

Jak to działa?

Stałe miesięczne kwoty inwestycji przeliczane są na jednostki uczestnictwa (j.u.) funduszy, których cena się zmienia. W ten sposób nabywamy co miesiąc różną liczbę jednostek. Jeżeli ceny spadają nabywamy ich więcej, a przy wysokich cenach nabywamy mniej.

Wpłaty regularne

Wpłaty regularne

Dzięki regularnym wpłatom otrzymujemy różną liczbę jednostek w zależności od ceny po jakiej są one kupowane. Końcowy efekt zależy od zgromadzonej liczby jednostek i ich ceny w momencie wypłaty kapitału.

Wpłata jednorazowa

Wpłata jednorazowa

Dla wpłaty jednorazowej liczba jednostek jest zawsze stała, zmienia się tylko ich wartość w czasie. Końcowy efekt inwestycji zależy wyłącznie od ceny jednostek w momencie wypłaty kapitału.

Dla wyjaśnienia korzyści z regularnego inwestowania posłużymy się konkretnymi przykładami zmienności rynku. Pokazują one dlaczego ten sposób inwestowania jest prawidłowy w różnych sytuacjach. Zwracamy uwagę na fakt, że chodzi tu tylko o przykłady mające na celu objaśnienie zasady.

ZAŁOŻENIA

Wpłacamy co miesiąc 100 zł przez okres 5 lat. Daje to w sumie 60 wpłat na kwotę 6.000 zł (linia czerwona na wykresie). Porównujemy to z jednorazowym zakupem 60 jednostek (j.u.) przy początkowej cenie 100 zł/j.u., za kwotę 6.000 zł (linia niebieska na wykresie).

Przykład 1:
Rynek zmienny

Ostatecznie wartość jednostki wzrosła ze 100 zł do 113 zł. Niezależnie od sposobu wpłat osiągnęliśmy zysk.

Przykład 2:
Rynek zmienny

Ostateczna wartość jednostki spadła ze 100 zł do 93 zł. Przy wpłacie jednorazowej zanotowaliśmy stratę, a przy wpłatach regularnych zysk!Przy wpłatach regularnych mamy możliwość zgromadzenia większej liczby jednostek, dzięki różnej cenie w dniach ich nabywania. W obu przykładach nasza inwestycja regularna jest dużo bardziej efektywna, niż przy jednorazowej wpłacie.

Przykład 3:
Rynek rosnący

Na końcu okresu inwestycji wartość j.u. wzrosła ze 100 zł do 190 zł. Niezależnie od sposobu wpłaty osiągnęliśmy zysk. Przy wpłatach regularnych zgromadzimy mniej jednostek, ponieważ kupowane są po coraz wyższych cenach, ale efektywność inwestycji (kapitału, który został wpłacony i pracuje) w tym przykładzie jest podobna.Na koniec okresu Stopa zwrotu z kapitału
Wpłaty Liczba J.U. Wartość J.U. Bezwzględna Średnioroczna
Przyklad 1:
Rynek zmienny
regularne
jednorazowa
67,2
60,0
113 PLN
113 PLN
26,6%
13,0%
9,0%
2,5%
Przyklad 2:
Rynek zmienny
regularne
jednorazowa
80,3
60,0
93 PLN
93 PLN
24,5%
-7,0%
8,4%
-1,4%
Przyklad 3:
Rynek rosnący
regularne
jednorazowa
45,6
60,0
190 PLN
190 PLN
26,6%
13,0%
13,8%
13,7%

Wielkość zgromadzonego kapitału = liczba j.u. x cena j.u. na koniec okresu inwestycji
Bezwzględna stopa zwrotu (%) = zgromadzony kapitał/kapitał wpłacony
Średnioroczna stopa zwrotu (%) to miara efektywności inwestycji